Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, có 3 phương án về địa vị pháp lý, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Phương án 1, UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính.

Phương án 2, UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính, nhưng cần tăng thêm tính độc lập, thẩm quyền của UBCKNN và thẩm quyền của UBCKNN đối với Sở giao dịch chứng khoán và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (TCTLK), sát với pháp luật của những nước có mô hình tương tự.

Toàn cảnh phiên họp

Phương án 3, UBCKNN độc lập, trực thuộc Chính phủ. Theo phương án này, UBCKNN có quyền chủ động xây dựng chiến lược, đề xuất chính sách với Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán; là cơ quan đại diện chủ sở hữu Nhà nước của Sở giao dịch chứng khoán và TCTLK, có đầy đủ quyền hạn quản lý và giám sát toàn diện thị trường, bảo đảm tính độc lập theo nguyên tắc của IOSCO, thực hiện được khuyến nghị của FSAP, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thống nhất với phương án 1 nhưng cần tăng thẩm quyền cho UBCKNN. “Nếu nói phương án 2, phương án 3 tương thích với thông lệ quốc tế thì thực ra Việt Nam có nhiều thứ chưa tương thích với quốc tế. Việt Nam có đặc trưng của Việt Nam và ổn định rồi thì giữ nguyên để phát triển. Nhưng Bộ Tài chính phải tăng thẩm quyền của UBCKNN để khi ra quốc tế ông Chủ tịch UBCKNN vẫn có thể ngồi làm việc với người ta được”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá, dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) lần này đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện rất nghiêm túc. Việc chỉnh lý, hoàn thiện đối với nội dung chào bán cổ phiếu thấp hơn mệnh giá, chào bán chứng khoán ra công chúng, nguyên tắc áp dụng luật... đều phù hợp với điều kiện Việt Nam, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.

Về mô hình của Sở giao dịch chứng khoán, đa số ý kiến nhất trí chỉ có Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và được đặt tại trung tâm tài chính quốc gia, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán. Phương án này bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả của thị trường, minh bạch, rõ ràng trong áp dụng quy định của pháp luật...

Kết lại phần thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển giao Uỷ ban Kinh tế tiếp tục chủ trì hoàn thiện toàn bộ dự án Luật cũng như báo cáo, trình ra Phiên họp thứ 37 của UBTVQH trước khi trình ra Quốc hội.


B.Quân