Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày cho biết Chương trình xây dựng Luật năm 2019 trên cơ sở chương trình năm 2018 các dự án luật sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo ý kiến chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đặc biệt là các dự án nhằm kịp thời triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 và Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng thời ưu tiên các dự án luật, pháp lệnh liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường, đầu tư, kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành và quy hoạch nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, trọng tâm là tái cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng.

Bộ trưởng Bộ Tư  pháp Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Bên cạnh đó, việc dự kiến Chương trình 2019, điều chỉnh chương trình năm 2018 cần đảm bảo tính khả thi, tránh dồn quá nhiều vào một cơ quan soạn thảo, thảm tra, nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ soạn thảo và thẩm tra dự án, đảm bảo tính ổn định của Chương trình năm 2018 đã được Quốc hội thông qua.

Về nguyên tắc lập và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Ủy ban Thẩm tra tán thành với nguyên tắc đã được nêu trong Tờ trình của Chính phủ, đồng thời đề nghị bổ sung và nhấn mạnh một số nguyên tắc sau: việc điều chỉnh trương trình năm 2018 không làm ảnh hưởng, thay đổi chương trình đã được Quốc hội quyết định, chỉ cho rút, lùi thời gian trình để tiếp tục chuẩn bị đối với những dự án mà việc chuẩn bị chưa đảm bảo chất lượng, nhưng phải có báo cáo cụ thể về nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức có liên quan; các dự án đã có trong chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 sẽ tiếp tục được đưa vào chương trình thông qua trong năm 2019 nếu không phát sinh chính sách mới; những dự án được đưa vào Chương trình phải đáp ứng đầy đủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và có sự đồng thuận cao giữa cơ quan được giao chủ trì thẩm tra và cơ quan trình dự án.

Báo cáo thẩm tra do Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng cho biết, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 sau khi điều chỉnh sẽ là: Tại kỳ hợp thứ 5, trình Quốc hội thông qua 8 luật và 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến vào 9 dự án luật. 

Tại kỳ họp thứ 6, trình Quốc hội thông qua 14 dự án luật; cho ý kiến 5 dự án luật khác; Bổ sung vào Chương trình năm 2018 dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường; Các dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung khi đủ điều kiện.

Trên cơ sở nội dung Chính phủ trình và ý kiến thẩm tra của các Ủy ban chuyên môn, dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2019 sẽ gồm 16 dự thảo luật và 1 dự thảo nghị quyết của Quốc hội, cụ thể: Tại kỳ họp thứ 7, trình Quốc hội thông qua 5 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 8 dự án luật. Tại kỳ họp thứ 8, trình Quốc hội thông qua 08 dự án luật; cho ý kiến 3 dự án luật; Các dự án khác do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bổ sung khi đủ điều kiện.

Thảo luận tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ 6 Quốc hội sẽ thông qua 14 dự án Luật và cho ý kiến 6 dự án Luật là quá nặng, do đó đề nghị Chính phủ cần rà soát, xem xét kỹ lưỡng xem dự án nào cần sửa đổi, cần cho ý kiến, cần làm trước thì sẽ ưu tiên cho phù hợp với các luật hiện hành và đảm bảo sự thống nhất trong hệ thống pháp luật. Còn dự án nào chưa cấp bách thì có thể lùi lại để đảm bảo không gây quá tải, nâng cao chất lượng xem xét, thảo luận các dự thảo luật tại mỗi kỳ họp.

Tán thành với quan điểm của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển về sự quá tải của dự kiến nội dung chương trình kỳ hop thứ 6, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị cần rà soát lại nội dung chương trình, có thể dời bớt một số dự án luật sang đầu năm 2019 để giảm bớt sự quá tải cho kỳ 6.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, quá trình đề nghị và thẩm tra đề nghị Chương trình năm 2019, điều chỉnh Chương trình năm 2018 cần tiến hành tích cực hơn những nhóm việc nhằm triển khai Nghị quyết Trung ương; cần xem xét cân đối cho hài hòa giữa các dự án luật quy định các vấn đề về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thu Thuỷ