Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tờ trình nêu: Căn cứ Điều 124 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, căn cứ Điều 12 Luật Kiểm toán Nhà nước, căn cứ Điều 34 nội quy kỳ họp Quốc hội, thực hiện Thông báo số 03 ngày 16-3-2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự tại các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét bầu đồng chí Hồ Đức Phớc, Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Đồng chí Hồ Đức Phớc sinh ngày 1-11-1963, quê quán Nghệ An, Tiến sỹ Kinh tế, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND Thị xã, Phó Bí thư Thị uỷ Cửa Lò; Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí Thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An Hồ Đức Phớc được đề cử bầu chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tờ trình nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội nêu rõ: Căn cứ Điều 74 Hiến pháp Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam năm 2013, căn cứ Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội, Điều 34 Nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ Thông báo số 03 ngày 16-3-2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự tại các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trân trọng trình Quốc hội xem xét chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Uỷ ban của Quốc hội đối với:

Đồng chí Hà Ngọc Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khoá XIII.

Đồng chí Lê Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Đức Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội khoá XIII.

Đồng chí Võ Trọng Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội khoá XIII.

Đồng chí Nguyễn Thuý Anh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội khoá XIII.

Quốc hội sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Quỳnh Vinh