Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nêu rõ, Luật Trợ giúp pháp lý được Quốc hội thông qua ngày 20-6-2017 đã tạo khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển công tác trợ giúp pháp lý theo hướng chuyên nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, bảo đảm thuận lợi trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý.

Đây là một trong những đạo luật về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, thể hiện bản chất nhân văn, tiến bộ của Nhà nước đối với các đối tượng chính sách, thiệt thòi trong xã hội.

Ngày 12-9-2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1355/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý. Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và một số bộ, ngành, địa phương đã xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

Phan Phương