Với kết quả ước tính trên thì trong năm 2017, tổng trị giá XNK hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt gần 424,87 tỷ USD, tăng 20,9% so với năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 213,77 tỷ USD, tăng 21,1% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 211,1 tỷ USD, tăng 20,8%.

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 12-2017 ước tính thâm hụt 500 triệu USD, bằng 2,6% kim ngạch xuất khẩu.

Như vậy, cả năm 2017, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến thặng dư 2,67 tỷ USD, cao hơn gần 900 triệu USD so với con số xuất siêu của năm 2016 (gần 1,78 tỷ USD).

Phan Đức