Hiệu quả có thể nhận thấy rõ nhất chính là việc tiết kiệm ngân sách Nhà nước, với số tiền tiết kiệm được chiếm đến khoảng 15%/tổng giá trị mua sắm, tức là tiết kiệm chi ngân sách là 30.000 tỷ đồng/năm do mua sắm với số lượng lớn giá mua sẽ giảm; giảm đầu mối thực hiện mua sắm và giảm đáng kể chi phí để tổ chức đấu thầu. 

Ngoài ra, việc thực hiện mua sắm tập trung khắc phục được tình trạng mua sắm vượt tiêu chuẩn, định mức, vượt nhu cầu thực tế và mua sắm xa xỉ, không hiệu quả; hạn chế tiêu cực, sai phạm trong việc mua sắm công do việc thực hiện mua sắm được chuyên nghiệp hóa, công khai, minh bạch. 

B.K.