Mục đích của hội nghị quán triệt là giúp các cấp, các ngành, các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Bình nắm vững từng nội dung cơ bản của Quy định mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã ban hành.

Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, nêu cao ý thức trách nhiệm quán triệt và thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, có trình độ và năng lực chuyên môn cao, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh Quảng Bình.

Các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu tài liệu cam kết về trách nhiệm của bản thân đối với công việc.

Tại hội nghị, 144 đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh thuộc diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã ký cam kết thực hiện trách nhiệm và xử lý trách nhiệm trong thực hiện công việc được giao.

Theo đó, hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tiến hành bỏ phiếu kín đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tỉnh sẽ miễn nhiệm, điều chuyển hoặc phân công công tác khác đối với cán bộ có 1/3 số phiếu trở lên đánh giá ở mức hoàn thành và không hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Quảng Bình ký cam kết về trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao.

Tỉnh ủy Quảng Bình cũng nghiêm cấm và xử lý nghiêm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu mà bản thân hoặc để cơ quan, địa phương, đơn vị mình có hành vi vận động, lôi kéo, hoặc có những tác động làm sai lệch mức độ tín nhiệm, hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để làm tổn hại đến uy tín tập thể, cá nhân, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ.

Sông Lam