Theo báo cáo của Tổng cục THADS, trong năm 2017, liên quan đến kết quả THADS, về việc, tổng số thụ lý là 882.630 việc, tăng 46.576 việc (5,57%) so với năm 2016. Tổng số phải thi hành là 869.430 việc, trong đó số có điều kiện thi hành là 693.264 (79,74%); số chưa có điều kiện thi hành là 176.166 việc (20,26%). Kết quả, đã thi hành xong 549.415 việc, đạt tỉ lệ 79,25% tăng 0,72% so với năm 2016. Về tiền, đã thi hành xong hơn 35.242 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 38,31%, tăng 21,12% so với năm 2016.

Tổng số phải thi hành đối với các khoản nợ của tổ chức tín dụng là 22.473 việc, tương đương hơn 99.311 tỷ đồng và đã thi hành xong 4.440 việc, thu được số tiền là hơn 27.701 tỷ đồng…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình với các đại biểu. Ảnh: TTXVN.

Về công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, từ ngày 1-6-2017, trên toàn quốc đã triển khai thống nhất thực hiện một cửa, hỗ trợ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích..

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định, trong năm 2017, ngành Tư pháp, hệ thống THADS đã nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản đề ra.

Trong năm 2018, Bộ Tư pháp, bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6-2-2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS, nỗ lực triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác thi hành án, cụ thể như sau: Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, triển khai hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ trong hoạt động THADS, thi hành án hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, thi hành án hành chính. Bộ Tư pháp cần tập trung tham mưu giúp Chính phủ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong thi hành án hành chính; đề xuất các biện pháp cụ thể nâng cao kỷ luật, kỷ cương các cơ quan hành chính trong việc chấp hành bản án, quyết định hành chính có hiệu lực pháp luật…

Các cơ quan thi hành án phải tập trung giải quyết các khiếu nại, tố cáo với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật, tăng cường đối thoại với công dân, hạn chế phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp. Các cơ quan thi hành án phải đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích. Đặc biệt, từ năm 2018, toàn hệ thống phải vận hành và thực hiện nghiêm túc Phần mềm quản lý THADS.

Nguyễn Hương