Thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia và trong thành phố Hà Nội, Văn phòng UBND thành phố đề nghị, Văn phòng HĐND thành phố, sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc thành phố phối hợp triển khai chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Theo đó, kể từ ngày 22-5-2019 đến 15-6-2019, các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ thay thế chữ ký số chuyên dùng thành phố đối với hoạt động gửi, nhận văn bản điện tử trong thành phố...

Kể từ ngày 10-6-2019, Văn phòng UBND thành phố sẽ thực hiện gửi văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (không gửi văn bản giấy) trong giao dịch hành chính điện tử với các cơ quan, đơn vị trong thành phố… 

Đối với văn phòng HĐND thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc thành phố tổ chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng Chính phủ (không gửi văn bản giấy) trong giao dịch hành chính điện tử của thành phố từ ngày 15-6-2019.

Hải Châu