Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cử Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng ban chỉ đạo Dự án. Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2013-2018, gồm 4 cấu phần chính: Phát triển các công nghệ đổi mới; Mở rộng và thương mại hóa các công nghệ đổi mới; Hỗ trợ chuyển giao kiến thức và tăng cường năng lực cho các cơ quan tham gia thực hiện đổi mới; Quản lý giám sát và đánh giá thực hiện dự án.

Dự án nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ để tạo ra sản phẩm, dịch vụ phục vụ lợi ích của cộng đồng, đặc biệt là nhóm nghèo, người thu nhập thấp. Đồng thời tập trung phát triển các giải pháp công nghệ có chất lượng cao, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, áp dụng, tạo ra, sử dụng công nghệ và kết quả của đổi mới…

T.S.