Năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tạo bước đột phá về thể chế, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 nghị định, 1 quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo lập cơ chế thúc đẩy tích tụ, tập trung ruộng đất cho sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đẩy mạnh cải cách thủ tục hành, liên thông thủ tục đất đai, xây dựng, nhà ở, đầu tư, kinh doanh trong thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất. Triển khai thực hiện các đề án thí điểm về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư... 

Đo đạc, lập hồ sơ địa chính, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận đối với các nông, lâm trường. Đổi mới cơ chế tiếp cận đất đai của các doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp phát triển mạnh thị trường quyền sử dụng đất, để đề xuất hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật về đất đai.

Văn Hào