Theo đó, Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La có chức năng điều hành, phối hợp đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin; hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan của Trung ương được tổ chức theo ngành dọc tại địa phương.

Việc ra đời Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La sẽ tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân chỉ đến một nơi để giải quyết các thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc thân thiện, công khai, minh bạch, thuận lợi, văn minh, hiện đại.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Cầm Ngọc Minh yêu cầu cán bộ, công chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh cần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

Giám đốc các sở, ngành rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế giải quyết thủ tục hành chính trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh với Trung tâm Hành chính công tỉnh để tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật.

Nguyễn Cường