Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương đánh giá: Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương; trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt của các đơn vị bạn, nỗ lực triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 183-QĐ/TW của Ban Bí thư và các nhiệm vụ khác do ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy giao, tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc lưu ý các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy chủ trì, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quán triệt, triển khai hiệu quả Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương, nhất là tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu, "gợi ý", "lót tay", gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc và tham mưu thường trực cấp ủy chỉ đạo xử lý nghiêm, công khai 1-2 vụ việc để cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa; tham mưu thường trực tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận phản ánh về tiêu cực, tham nhũng, những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

PV (TTXVN)