Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế của tỉnh Sơn La tiếp tục tăng trưởng nhanh, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các vấn đề an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và các chính sách xã hội được triển khai tốt.

Tình hình an ninh - chính trị và trật tự - an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước tăng 4,19% so với cùng kỳ năm 2018.

Về kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh cho biết: Địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính một cách toàn diện, từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Sơn La xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách công vụ, viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính.

Trong công tác hiện đại hóa hành chính, tỉnh Sơn La có tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 95%. Năm 2019 tỉnh đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp với 14 nhóm thủ tục/253 dịch vụ công trực tuyến thuộc các sở, ban, ngành, chín nhóm thủ tục/100 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện và một nhóm thủ tục/5 dịch vụ công trực tuyến cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cũng như những kết quả của địa phương đã đạt được trong công tác cải cách hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh Sơn La trong thời gian tới tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Cùng với đó, Sơn La cần tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai cải cách hành chính; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả tổng thể các giải pháp cải cách hành chính nhà nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội, từ đó sớm đưa Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc.

PV (TTXVN)