Sáng 13-11, tại TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường”.

Đông đảo các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia tham gia buổi tọa đàm.

Buổi tọa đàm là dịp để có cơ sở đánh giá kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7, khóa XI “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ tuyên giáo đã tập trung đánh giá tác động của công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong 5 năm qua; xác định những bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin, định hướng và tổ chức tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường; đồng thời đề xuất các giải pháp, kiến nghị về tăng cường, đổi mới thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.
Ngọc Thi