Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoà Bình nhấn mạnh, trong những năm qua, nhất là sau khi Hiến pháp năm 2013 và Luật Tổ chức Toà án năm 2014 có hiệu lực thi hành, cùng với việc tổ chức triển khai thi hành các quy định mới về mô hình, tổ chức và hoạt động theo tinh thần cải cách tư pháp đã được cụ thể hoá tại các đạo luật, hệ thống Toà án đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều giải pháp về công tác cán bộ, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán vững vàng về bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn gắn liền với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình

Trong tình hình hiện nay, hoạt động xét xử của Toà án đang đứng trước nhiều thách thức. Đó là công cuộc đổi mới đất nước, cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế ngày càng toàn diện; tình hình kinh tế-xã hội ngày càng phát triển, dự báo phát sinh nhiều loại tranh chấp mới, chưa có tiền lệ với diễn biến phức tạp hơn.

Đồng chí Chánh án TAND tối cao đề nghị các đại biểu nghiên cứu, thảo luận và tham gia góp ý kiến đối với: Dự thảo báo cáo kết quả công tác tổ chức, cán bộ của hệ thống TAND; Dự thảo Nghị quyết của Ban cán sự Đảng TAND tối cao về việc lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch; Dự thảo Quy chế đạo đức Thẩm phán; Dự thảo Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động trong TAND làm quy trình kiện toàn Ban lãnh đạo TAND tối cao. 

Theo đồng chí Chánh án TAND tối cao, hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm quán triệt, phổ biến và triển khai các chủ trương, những việc cần làm ngay trong công tác tổ chức cán bộ của hệ thống Toà án.

Các đại biểu ngành Toà án dự hội nghị toàn quốc về công tác tổ chức cán bộ năm 2018

14 nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ được đưa ra thảo luận tại hội nghị là rất cơ bản, có ý nghĩa quan trọng, tác động trực tiếp đến đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống Toà án. Từ đó làm cơ sở cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Thẩm phán có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của nền công vụ tiên tiến, chuyên nghiệp và hiện đại, bảo đảm cho các TAND sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành tốt những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp của thời kỳ hội nhập, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới của đất nước”, đồng chí Chánh án TAND tối cao nói. Hội nghị này sẽ diễn ra trong hai ngày. 

Nguyễn Hưng