Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tư pháp, Công an, Xây dựng khẩn trương trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 11 văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong đó, Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Luật trợ giúp pháp lý thay thế Luật trợ giúp pháp lý năm 2006; Nghị định mới thay thế Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý. Bộ Công an chủ trì soạn thảo Luật bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo các Nghị định sửa đổi, bổ sung: Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2010/TT-BXD ngày 3/12/2010 quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng...

Bộ Công an, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước, dự án Luật trợ giúp pháp lý, bảo đảm thống nhất, phù hợp với Điều 3 của Luật tiếp cận thông tin.

Bộ Tư pháp phối hợp, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật tiếp cận thông tin; trường hợp phát hiện văn bản có quy định chưa phù hợp với Luật nêu trên thì kịp thời chủ động hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật tiếp cận thông tin.

Cp