Thay mặt Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên - Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ, Bộ Tổng Tham mưu cho biết: Trong những năm qua, an ninh quốc phòng được giữ vững. Các cơ quan chức năng đã thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu, đề xuát với Đảng, Nhà nước, Chính phủ về những chủ trương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường thế trận quốc phòng, khả năng tác chiến phòng thủ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh

Nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng ngày càng vững chắc, tiềm lực, lực lượng, thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh quốc phòng của đất nước được nâng cao, nhất là trên những địa bàn trọng điểm. Lực lượng quân đội và công an đã làm tốt vai trò nòng cốt, không chỉ làm công tác chuyên môn, mà còn tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong các chính sách kinh tế - xã hội, vì đây đều là các vấn đề gắn chặt với an ninh, quốc phòng.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng cũng nhận thấy những hạn chế, bất cập về cơ chế, chính sách cần phải sửa đổi. Luật Quốc phòng được ban hành từ 2005, nhưng sự ra đời của Hiến pháp 2013 với những sửa đổi, bổ sung quan trọng về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch nước, Hội đồng Quốc phòng và An ninh về chiến tranh và hòa bình; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân với Tổ quốc... dẫn đến Luật Quốc phòng và nhiều văn bản quy định chi tiết không đáp ứng được yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất của hệ thống pháp luật, đặt ra yêu cầu phải sửa đổi.  

Thượng tướng Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh cũng cho rằng Luật Quốc phòng 2005 đã có nhiều bất cập, chưa tương xứng với tình hình hiện tại, vì xã hội thay đổi rất nhanh, loại hình chiến tranh cũng rất khác – là “chiến tranh hiện đại, chiến tranh bấm nút”, chứ không còn chiến tranh du kích như trước. 

“Những gì bức thiết thì phải sửa, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. Xu hướng hiện nay của các nước trên thế giới thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là chính khách, làm quản lý Nhà nước; Tổng tham mưu trưởng mới là người cầm quân. Mô hình của chúng ta thế nào phải làm rõ để thống nhất nhận thức, đưa vào luật cho hệ thống, bài bản, minh bạch. Trong quá trình làm luật càng nhiều ý kiến khác nhau càng tốt để tranh luận và đưa vào những cái căn cơ nhất, những cái chín muồi, sâu sắc nhất” – Thượng tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh cũng đề nghị các Bộ cho ý kiến sâu thêm để hoàn thiện luật này để đưa ra Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp tới theo kế hoạch. 


Vũ Hân