Dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở giữ nội dung đã được quy định tại Hiến pháp năm 1992, tiếp tục khẳng định Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bị nghiêm trị theo pháp luật (Điều 11 - sửa đổi, bổ sung Điều 13).

Trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, giữ vững an ninh quốc gia không chỉ của riêng lực lượng vũ trang mà là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do luật định (Điều 69 – sửa đổi, bổ sung Điều 44); dự thảo bổ sung quy định về “góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới”; đồng thời khẳng định “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”; cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, dự thảo sửa đổi đã bổ sung nhiệm vụ “bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế” để phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước (được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên CNXH bổ sung, sửa đổi năm 2011) và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc nhằm thể chế hóa tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mà Đảng ta đã xác định tại Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung năm 2011) là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trên tinh thần đó, kiến nghị bổ sung một số nội dung nhằm hoàn thiện dự thảo sửa đổi Hiến pháp như sau:

Cương lĩnh năm 1991 xác định mục tiêu “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và Công an nhân dân”; đến Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung 2011) đã bổ sung, phát triển thành “tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng - an ninh”, do đó cần thiết quy định nguyên tắc này trở thành nguyên tắc hiến định trong Hiến pháp mới.

Để khẳng định rõ định hướng chiến lược về quốc phòng – an ninh mà Đảng đã xác định tại Cương lĩnh (sửa đổi, bổ sung 2011) trong việc kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, đề nghị bổ sung nội dung “Nhà nước xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc” vào Điều 73 Hiến pháp sửa đổi như sau: “... xây dựng nền công nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo đảm cho các lực lượng vũ trang được trang bị kỹ thuật từng bước hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế; bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, xây dựng lực lượng vũ trang hùng mạnh và được nhân dân tin yêu, không ngừng tăng cường khả năng bảo vệ đất nước”.

Về kỹ thuật lập hiến:

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã bỏ từ “các” trước cụm từ “lực lượng vũ trang”, như vậy cần có quy định cụ thể để làm rõ khái niệm “lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam” và thống nhất sử dụng từ “lực lượng vũ trang” (không dùng từ “các” trước cụm từ “lực lượng vũ trang”).

Điều 94 (sửa đổi, bổ sung Điều 104) quy định về Hội đồng quốc phòng và an ninh nên chuyển về Chương “Bảo vệ Tổ quốc” để đảm bảo tính thống nhất với các quy định về Bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phải thể hiện rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Điều 69: đề nghị bổ sung cụm từ “trật tự an toàn xã hội”, “toàn Đảng” “toàn quân”; chuyển  “lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt” từ đoạn 2 lên đoạn 1; bổ sung “tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh”; sửa từ “do luật định” thành “do pháp luật quy định”, cụ thể như sau: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó lực lượng vũ trang giữ vai trò nòng cốt. Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc; chủ động, tăng cường hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới. Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định”

N.Đ.C