Theo đó, sẽ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và bổ nhiệm viên chức quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài chính; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, ngiệp vụ, nghỉ hưu và kéo dài thời gian công tác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo….

 Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó; việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND các tỉnh Quảng Nam, Kiên Giang, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Thừa Thiên- Huế, Điện Biên  và việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức; bổ nhiệm viên chức quản lý; số lượng cấp phó trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các tỉnh Quảng Nam, Kiên Giang, Nam Định, Quảng Ngãi, Quảng Ninh; Hà Tĩnh, TP Hà Nội, Thừa Thiên- Huế. Điện Biên.

                                                
Nguyễn Hương