Để đảm bảo mục tiêu của Nghị quyết số 18-NQ/TW là đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP (quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh) và Nghị định 37/2014/NĐ-CP (quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện). 

Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, hai Nghị định này đã lấy ý kiến xong, dự kiến trong phiên họp Chính phủ tháng 5-2019, Chính phủ sẽ thông qua hai Nghị định sửa đổi Nghị định 24/2014/NĐ-CP và Nghị định 37/NĐ-CP.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương lần này quy định giao Chính phủ quy định khung các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (sở, ngành) và cấp huyện (phòng, ban). Nếu như trước đây, quy định cứng một sở không quá 3 phó giám đốc, tới đây, Chính phủ sẽ quy định tổng số cấp phó của các sở, ngành của một tỉnh, địa phương sẽ tùy tình hình để sắp xếp hợp lý. Theo đó, có sở có thể có 4, 5 phó giám đốc, nhưng có sở chỉ có 1 hoặc 2 phó giám đốc, miễn sao tổng số cấp phó các sở, ngành không vượt quá con số Chính phủ quy định.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, một số sở, ngành quy định cứng, tổ chức thống nhất trong cả nước là Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra, Nội vụ, Văn phòng Ủy ban. Các sở khác có thể sáp nhập, hợp nhất với những đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng. Chính phủ sẽ định hướng khung, không để từng tỉnh muốn nhập như thế nào thì nhập.

Trước đó, tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế (Bộ Nội vụ) Đào Thị Hồng Minh cho biết, dự thảo nghị định đưa ra hướng các sở được tổ chức thống nhất (cứng) gồm có 9 sở (dự thảo ban đầu chỉ giữ cứng 4 sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế). Những sở, ngành có thể sáp nhập, hợp nhất gồm có: Sở Kế hoạch và Đầu tư với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng…

Chu Thanh Vân