Cách đây 65 năm, ngày 11/3/1948, trong thư gửi Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu “Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính;
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ;
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép;
Đối với công việc, phải tận tụy;
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sỹ cách mạng, là phương châm và thái độ đối nhân xử thế, mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời. Sáu điều Bác Hồ dạy với nội dung phong phú, sâu sắc, đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa và nội dung cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sỹ CAND. Ở đó chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. một sự quy tụ cả “đức” và “tài”. Đó là “những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng”.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một chỉnh thể thống nhất, quan hệ mật thiết với nhau không thể coi nhẹ một điều nào; điều trước là tiền đề cho điều sau, điều sau là hệ quả của điều trước.

65 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND thực sự đã trở thành phong trào thi đua mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ngày càng phong phú, hiệu quả cả về nội dung và hình thức trong suốt chặng đường dài truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND.

Khởi nguồn từ đợt sinh hoạt chính trị của Công an Khu XII như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Phúc Yên ở vùng tự do. Đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5/1948, Nha Công an Trung ương phát động phong trào thi đua học tập Sáu điều Bác Hồ dạy với các hình thức hoạt động tổ chức “kiểm thảo thành thật”. Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an, lấy Sáu điều Bác dạy làm tiêu chuẩn để kiểm thảo tại hội nghị được tổ chức năm 1948 tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Thông qua đó kiểm điểm rút kinh nghiệm ưu, nhược điểm của phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công”; và phong trào được phát động trong toàn lực lượng Công an. Cũng từ đó lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an đã nhiều lần ra chỉ thị đẩy mạnh phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với CAND.

Từ phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về lòng trung thành tuyệt đối, về đức hy sinh, tận tụy, trí thông minh, sự sáng tạo với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Công an Khu IV, Khu V, Khu X tại Trại Tổng kiểm thảo tổ chức tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, năm 1948.

Giai đoạn hiện nay, với trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong xu thế phát triển và chủ động hội nhập quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với hình thức mới, trên tầm cao mới trong cuộc vận động “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ”… Học tập thực hiện những lời dạy của Bác với mỗi tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn thể hiện trong mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm hằng ngày. Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, chúng ta cần xác định:

Thứ nhất, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã, đang và mãi mãi là phương châm hành động, là định hướng cơ bản trong công tác xây dựng lực lượng CAND Việt Nam. Dù bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào, môi trường công tác nào, lĩnh vực hoạt động nào, việc học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy luôn luôn là việc làm thường xuyên, trở thành ý thức tự giác đi vào nếp sống của từng cán bộ, chiến sỹ CAND.

Thứ hai, phong trào học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của thủ trưởng công an các cấp, cần tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, thường xuyên liên tục, sâu rộng trong toàn lực lượng CAND. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, ở mỗi lĩnh vực công tác, trên cơ sở lấy 6 điều Bác Hồ dạy xây dựng những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh, điều kiện riêng của từng đơn vị, địa phương nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Thứ ba, để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cần coi trọng xây dựng từ cơ sở, từ đơn vị và từng cán bộ, chiến sỹ. Lấy giáo dục chính trị, tư tưởng làm nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy phải được gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cơ sở chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân từ khu phố, cụm dân cư. Đặc biệt trước những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với cả những thời cơ và thách thức mới càng đặt ra cho cán bộ, chiến sỹ CAND những trọng trách nặng nề hơn. Vì thế, lực lượng CAND phải thực sự trong sạch, vững mạnh, phải nâng lên tầm cao mới phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Bởi lẽ như Bác kính yêu đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải xác định rằng, dù bất cứ trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Sáu điều Bác hồ dạy luôn là tài sản vô giá của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Anh Tuấn (Báo CAND Tết 2013)