Trên hai ấn phẩm điện tử tiếng Lào và tiếng Khmer này, báo Thời Đại tập trung phản ánh hoạt động đối ngoại nhân dân của lãnh đạo, địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội hai bên; các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác; các dự án, mô hình, nhân vật... trong lĩnh vực giao lưu đôi bên.

Các ấn phẩm cũng giới thiệu, quảng bá về mọi mặt đời sống văn hoá, chính trị, kinh tế, đối ngoài, đời sống nhân dân, doanh nghiệp hai nước... góp phần tạo diễn đàn và các hoạt động xã hội thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân phát triển.

Nhấn nút chính thức khai trương báo Thời Đại bằng ngồn ngữ tiếng Lào và tiếng Khmer, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn nhấn mạnh: "Báo Thời đại ra mắt trang báo điện tử bằng tiếng Lào và tiếng Khmer sẽ là những công cụ truyền thông hữu hiệu kết nối chúng ta với những người bạn Lào và Campuchia".
H.Chi