Theo đó, nghị định quy định cụ thể tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc của các chức danh thuộc Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Đối với 4 chức danh lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội được bố trí chỗ làm việc theo yêu cầu công tác. Các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ... được bố trí tối đa 60m2/người.

Các Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ... được bố trí tối đa 50m2/người. Phó Trưởng Ban của Đảng ở Trung ương, Thứ trưởng… được bố trí tối đa 40m2/người.

Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành được bố trí tối đa 50m2/người, cấp phó là 40m2/người. Đối với cấp huyện, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 25m2/người với chức danh: Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND cấp huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7-0,9; diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 15m2/người đối với Phó bí thư, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch UBND cấp huyện, các chức danh tương đương và các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 - dưới 0,7.

Với cấp xã, diện tích tối đa cho một chỗ làm việc là 15m2/người với chức danh Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch UBND và các chức danh tương đương. Nghị định có hiệu lực từ 1-1.

N.H