Theo đó, Bí thư Hà Nội thông tin, Hà Nội sẽ tập trung triển khai xây dựng Đề án thí điểm quản lý mô hình chính quyền đô thị, đảm bảo chất lượng, tiến độ để trình Bộ Chính trị trong Quý IV-2018. 

Trong năm 2018, Bí thư Hà Nội cho biết, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chuyên đề, các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Hà Nội sẽ thí điểm mô hình chính quyền đô thị

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý việc thực hiện nghiêm túc các Quy định của Bộ Chính trị về công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 với chủ đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bên cạnh đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc dân sinh bức xúc, vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn còn tồn đọng

NY