Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Không có gì quí hơn độc lập, tự do”. Vì độc lập, tự do, nhân dân ta đã một lòng đi theo Đảng, lật đổ ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật, giành lấy chính quyền và lập nên Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhưng ngay sau khi ra đời, chính quyền cách mạng non trẻ phải một lúc đương đầu với muôn vàn khó khăn: thù trong, giặc ngoài, cộng với “giặc đói”, “giặc dốt”, trong khi ngân quĩ và tiềm lực quân sự chưa có gì... Trong khó khăn ngàn cân treo sợi tóc đó, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lực lượng Công an nhân dân tuy còn non trẻ nhưng đã không quản nguy hiểm, đập tan những âm mưu lật đổ của Quốc Dân Đảng và các thế lực chống đối mà tiêu biểu là vụ án phố Ôn Như Hầu và nhiều chiến công khác để con thuyền cách mạng vượt qua ghềnh thác mà lướt tới. Cũng vì độc lập tự do, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên “ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có súng có gươm thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc” nhất loạt đứng lên dưới lá cờ cứu nước, trường kỳ kháng chiến, đánh thắng hai “đế quốc to” là thực dân Pháp và  đế quốc Mỹ suốt 30 năm, giành lấy độc lập, tự do.

Chỉ 15 năm sau ngày thành lập, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân làm nên thành công của cuộc Cách mạng Tháng 8 và thành lập nước Cộng hòa dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Liên tiếp những năm sau, chúng ta đã kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, tự do cho nhân dân, tiến hành cuộc kháng chiến trường kỳ cùng các cuộc chiến tranh vệ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc. Tiếp theo, cả đất nước bắt đầu sự nghiệp đổi mới, một cuộc cách mạng chưa có tiền lệ để đất nước được như ngày nay. Sở dĩ có được những thành công vang dội, có ý nghĩa lịch sử  đó vì ta có sự ủng hộ của nhân dân, có kinh nghiệm chống giặc ngoại xâm cha ông để lại, Đảng ta có truyền thống đoàn kết chặt chẽ, hết lòng phục vụ giai cấp, phục vụ dân tộc như Bác Hồ đã đánh giá trong Di chúc của Người.

Ngày nay, cuộc đấu tranh giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ vẫn luôn đặt lên hàng đầu cùng nhiệm vụ thoát nghèo, phát triển đất nước nhưng thế và lực của nước ta đã khác, tính chất và đặc điểm của cuộc đấu tranh này cũng khác trước. Nhiệm vụ giữ vững độc lập chủ quyền là để giữ vững hòa bình, rảnh tay xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, hội nhập với thế giới. Từ một nước thuộc địa, đã từng xảy ra nạn chết đói hai triệu người, 95% người dân mù chữ, bị chiến tranh tàn phá đến kiệt quệ, trở thành một nước độc lập, có chủ quyền, Việt Nam đang dần vươn lên thành một nước tham dự vào hầu hết các tổ chức quốc tế có uy tín hàng đầu, có quan hệ thương mại với 198 nước trên thế giới, có tiếng nói ngày càng có uy tín và trọng lượng trên trường quốc tế. Việt Nam nổi tiếng trên thế giới về nền chính trị ổn định, kinh tế phát triển với tốc độ cao. Từ một nước thiếu ăn, thiếu mặc và mọi hàng hóa thiết yếu, bị cô lập cấm vận nhiều thập kỷ, nước ta đã và đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, là quốc gia hàng đầu trong xuất khẩu nhiều loại nông sản, nhất là gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu. Từ một nước còn là khoảng trắng trên bản đồ tin học và công nghiệp hiện đại, chúng ta có lượng người truy cập internet hàng đầu trong khu vực, công nghiệp phần mềm đang là ngành mũi nhọn với nhiều ưu tiên, sẽ đóng góp tỷ lệ cao trong GDP. Như vậy, thế và lực trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền căn bản đã khác trước. Tình hình trong nước và trên thế giới hiện nay có những diễn biến phức tạp, rất khó lường; mâu thuẫn trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, xung đột sắc tộc, tôn giáo ở nhiều nơi trên thế giới rất phức tạp, đặc biệt là tình hình Biển Đông gần đây có liên quan trực tiếp tới bảo vệ chủ quyền biển đảo nước ta...Trước tình hình đó, quan điểm trước sau như một của Việt Nam là bảo vệ và giữ vững độc lập, chủ quyền đất nước, di sản ngàn đời do cha ông để lại trên đất liền, trên biển, trên không. Mặt khác, chúng ta chủ trương là bạn, là đối tác tin cậy với các nước và các tổ chức quốc tế vì hòa bình, phát triển, tôn trọng độc lập chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau... Vì mục tiêu đó, trong cuộc đấu tranh hiện nay, trước tiên là phải duy trì được hòa bình để xây dựng đất nước ngày càng lớn mạnh, làm cho nhân dân và dư luận thế giới hiểu rõ lẽ phải thuộc về Việt Nam cũng như thiện chí của Việt Nam để họ ủng hộ chúng ta cả về lý và tình trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ này.

Kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 69 năm nay, một lần nữa đặt ra vấn đề độc lập chủ quyền đất nước để chúng ta từ thấm thía chiến công xưa, nghĩ tới trách nhiệm nay. Bài học giữ vững độc lập chủ quyền đất nước chắc chắn sẽ củng cố thêm niềm tin cũng như tăng thêm ý chí quyết tâm của mỗi chúng ta trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới

V.D.T.