Lễ kỷ niệm có sự tham gia của hơn 500 đại biểu thuộc các thành phần, tầng lớp, giai cấp trong xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Các đại biểu tham gia buổi giao lưu tại Lễ kỷ niệm.

Đây là dịp nhằm tuyên truyền rộng rãi phong trào thi đua yêu nước đến các tầng lớp nhân dân và đánh giá một cách toàn diện phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng trên địa bàn tỉnh, qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua, hành động cách mạng trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước được khen thưởng. 
Tại Lễ kỷ niệm, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Cờ Thi đua của Chính phủ, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cờ dẫn đầu thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho tập thể, cá nhân đạt giải thưởng về sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017.
Ngọc Thi