Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ trong 5 năm qua (2016-2020), công tác thi đua, khen thưởng tại tỉnh Quảng Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực và thu được nhiều kết quả khích lệ. Các phong trào thi đua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam, sự hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương đối với phong trào thi đua của tỉnh Quảng Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tại tỉnh Quảng Nam đã có nhiều đổi mới, chủ động trong việc tổ chức chỉ đạo và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hằng năm thông qua kế hoạch hoạt động. Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện Nghị quyết của Đảng, của Trung ương để động viên từng người, từng đơn vị, từng ngành, từng địa phương để hoàn thành nhiệm vụ được giao…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Nam tại Đại hội.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị “Về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trước hết từ các cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, qua đó tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá Quảng Nam là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, là tỉnh có truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng kiên cường. Người dân xứ Quảng từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn cháy bỏng khát vọng tự do, độc lập, không cam chịu làm nô lệ.

Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là sau hơn 20 năm sau ngày tái lập tỉnh, với ý chí và khát vọng vươn lên, bằng nghị lực và trí tuệ của mình, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Nam không ngừng phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết và sáng tạo, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, đưa Quảng Nam từ một tỉnh nghèo vươn lên trở thành địa phương phát triển khá ở khu vực miền Trung.

Thành tựu đó là kết quả của một quá trình nỗ lực, phấn đấu không ngừng, là công sức, trí tuệ của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, quân và dân tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, đó là kết quả của việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước liên tục, phát huy tinh thần “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” để mỗi người, mỗi nhà, mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị luôn chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường, quyết tâm vượt qua đói nghèo để xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, hưởng ứng lời phát động phong trào thi đua yêu nước tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII (2015-2020), quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Bộ Chính trị, của Chính phủ về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Quảng Nam đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nội dung và hình thức phong phú, sinh động, thu hút được sự hưởng ứng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang.

Hầu như mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cơ quan, đơn vị đều tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành mình, cơ quan, đơn vị mình, đã tạo động lực, khí thế mạnh mẽ, lôi cuốn mọi người hăng hái thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân Chương Độc lập Hạng Ba cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Trong giai đoạn 5 năm tới (2020-2025), để đạt được những mục tiêu đã đề ra, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp, các ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân với nội dung và hình thức phong phú hơn, gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng phải từng bước đi vào thực chất, đề cao tính hiệu quả, tránh phô trương, hình thức gây lãng phí.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập Hạng Ba cho Thanh tra tỉnh Quảng Nam; trao tặng Huân chương Lao động các loại cho 4 cá nhân.
Ngọc Thi