Chiều 11-1, UBND TP Đà Nẵng cho biết, đã ban hành quy chế phối hợp thẩm định các dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố, áp dụng đối với các dự án nằm trong ranh giới đất quốc phòng, khu vực phòng thủ; các dự án trong khu vực có công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; các dự án nằm trong hành lang bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; các dự án có khả năng ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng (ANQP).

Theo đó, nội dung thẩm định bao gồm tính chất dự án đầu tư, thành phần nhà đầu tư, năng lực đầu tư; kiểm tra những tác động của dự án đến vấn đề ANQP; kiểm tra thực địa; lấy ý kiến các cơ quan có liên quan; tổ chức họp phản biện (nếu cần thiết). Việc thẩm định sẽ do tổ công tác, gồm thành viên thuộc các sở, ban, ngành có liên quan, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng, Công an TP Đà Nẵng và UBND các quận, huyện, tiến hành.

N.Thi