Theo kế hoạch, Đoàn sẽ kiểm tra công tác cán bộ tại Thành ủy Phan Thiết, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, Huyện ủy Bắc Bình, Sở Nội vụ và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận.

Đồng chí Vương Đình Huệ cho biết việc kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Thuận sẽ góp phần  giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, hạn chế trong thực hiện Kết luận số 24 của Bộ Chính trị. Ảnh: VGP/Thành Chung.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra số 471 Vương Đình Huệ cho biết việc kiểm tra công tác cán bộ tại Bình Thuận là công việc định kỳ, giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, các nguyên nhân khách quan, chủ quan trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận số 24-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với thực hiện Quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử, ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4/7/2007 của Bộ Chính trị khóa X; đồng thời đề xuất, kiến nghị với Ban chấp hành Trung ương Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định, chế độ, chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng chí Vương Đình Huệ nhấn mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ là những nhiệm vụ quan trọng trong 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn được Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã đề ra.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 24 gắn với việc thực hiện Quyết định số 68 còn có những biểu hiện dễ dãi, thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp, thậm chí đã có một số vụ việc vi phạm, sai phạm nghiêm trọng tại một số Đảng bộ, cơ quan, địa phương gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu tới uy tín của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Vương Đình Huệ bày tỏ đánh giá cao cách làm của Bình Thuận trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ thời gian qua, đồng thời lưu ý các thành viên trong Đoàn và tỉnh Bình Thuận rà soát, kiểm tra công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm chất lượng, năng lực; nghiên cứu các hình thức luân chuyển linh hoạt giữa các cấp, khối, ngành trên địa bàn; việc thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, quy chế dân chủ cơ sở…

Trưởng Đoàn kiểm tra cho biết qua việc kiểm tra cũng góp phần cho Đảng bộ tỉnh Bình Thuận rút ra các kinh nghiệm trong công tác cán bộ, bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, có trình độ để dẫn dắt sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ hoàn thành công tác kiểm tra, báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30/6/2017.

Theo chinhphu.vn