Tháng 10/1962, Bộ Công an chỉ thị cho các lực lượng nghiệp vụ, các cấp Công an xây dựng kế hoạch đề phòng chiến tranh, gọi tắt là “Kế hoạch 69”. Các cấp Công an khẩn trương thực hiện các biện pháp công tác nhằm tấn công mạnh mẽ vào bọn phản cách mạng. Cùng việc khẩn trương triển khai kế hoạch đề phòng chiến tranh, lực lượng Công an miền Bắc tiếp tục đẩy mạnh công tác khoanh vùng đánh địch ở những địa bàn mà chính quyền cơ sở và đoàn thể còn yếu.

Trong năm 1961, đã có 23 địa phương vận động quần chúng đánh địch ở 165 điểm, trừng trị 150 tên phản động lợi dụng đạo Thiên Chúa, 251 tên phản động ở miền núi và 700 tên phản động khác. Ngày 20/6/1961, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra Nghị quyết số 49 về việc tập trung giáo dục cải tạo những phần tử nguy hại cho xã hội, sau đó, Hội đồng Chính phủ hướng dẫn cụ thể về đối tượng cần phải đưa đi tập trung cải tạo. Thực hiện Nghị quyết, Công an các địa phương miền Bắc đã lập danh sách và tập trung hầu hết số đối tượng có nhiều tội ác, đối tượng có tư tưởng căm thù chế độ, chống phá cách mạng để đưa đi tập trung cải tạo. 

Lực lượng Công an tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Hồ Chí Minh sau ngày giải phóng.

Ngày 22/6/1961, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra chỉ thị về việc đối phó với hoạt động biệt kích, gián điệp của bọn Mỹ, ngụy ra phá hoại miền Bắc. Tiếp đó, Bộ Công an ra chỉ thị phòng và chống gián điệp biệt kích. Chỉ thị nêu rõ một số vấn đề có tính nguyên tắc và những yêu cầu đối với phương án đề phòng và chiến đấu khi gián điệp biệt kích xâm nhập.

Tháng 8/1961, Bộ Công an tổ chức hội nghị về công tác phản gián lần thứ nhất, xác định toàn bộ các mặt công tác đấu tranh. Ngày 27/5/1961, toán gián điệp biệt kích đầu tiên gồm 4 tên nhảy dù xuống miền Bắc bị bắt gọn. Tính từ 1961 đến 1965, ta đã bắt, diệt và sử dụng 48 toán gián điệp biệt kích do Mỹ - ngụy tung ra miền Bắc.

Tháng 11/1961, Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 32 về việc đẩy mạnh phong trào bảo vệ trị an, từ đó phong trào này được phát triển rộng khắp miền Bắc. Tháng 1/1962, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 16 ra nghị quyết nhấn mạnh việc kiện toàn tổ chức, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện cán bộ theo yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát nhân dân.

Tháng 1/1963, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 17. Ngày 25/4/1963, Bộ tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác bảo vệ trị an. Hội nghị vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và huấn thị. Tháng 6/1963, Bác Hồ họp với Đảng đoàn Bộ Công an về công tác đấu tranh chống gián điệp biệt kích. Cùng thời gian này, công tác đấu tranh với đặc vụ Tưởng cũng được tăng cường. Thắng lợi to lớn trong công tác đấu tranh chống gián điệp biệt kích và đặc vụ Tưởng ở miền Bắc đã góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự trị an. Lực lượng Công an cũng tăng cường chống bọn phản cách mạng, các đối tượng cơ hội chống phá Chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Ở miền Nam, từ năm 1961, Trung ương Đảng thành lập Trung ương Cục miền Nam thay cho Xứ ủy Nam Bộ. Năm 1962, Ban An ninh khu V và khu VI được thành lập. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, An ninh miền Nam tích cực hỗ trợ nhân dân miền Nam đấu tranh chống âm mưu dồn dân, lập ấp chiến lược của địch, đẩy mạnh đấu tranh chính trị kết hợp binh vận, phá tan từng mảng chính quyền của địch ở thôn, xã.

Tháng 1/1963, Trung ương Cục tổ chức Hội nghị an ninh toàn miền Bắc lần thứ nhất, thống nhất tên gọi tổ chức an ninh ở miền Nam là Ban An ninh. Tháng 3/1964, Trung ương Cục chủ trương đẩy mạnh đấu tranh chống do thám gián điệp và xây dựng lực lượng an ninh. Phát huy kết quả đạt được, lực lượng an ninh miền Nam chuyển hướng tư tưởng và hoạt động, cùng toàn quân, toàn dân đưa cách mạng tiến lên.

CAND