Bày tỏ trân trọng những đóng góp, hy sinh, cống hiến của các đại biểu trong hai cuộc kháng chiến, Phó Chủ tịch nước nêu rõ, miền Đông gian lao mà anh dũng, Đồng Nai là vùng đất có đóng góp lớn về người, về của cho công cuộc chiến đấu giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nơi đây là vùng đất có truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, có nhiều chiến khu cách mạng, nổi bật là chiến khu D - trung tâm chỉ huy, nuôi giấu nhiều cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Ngày nay, Đồng Nai là 1 trong 13 tỉnh phát triển, đóng góp cho ngân sách Nhà nước với những con số tăng trưởng ấn tượng.

Phó Chủ tịch nước ghi nhận và biểu dương Đồng Nai đã thực hiện tốt các chương trình giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình có công. Phó Chủ tịch nước mong muốn các đại biểu tiếp tục đóng góp, cùng chính quyền địa phương vượt qua khó khăn, đổi mới mạnh mẽ, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước.

Chu Thanh Vân