Dự Hội thảo có nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam Nguyễn Văn An. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và có bài phát biểu quan trọng.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ chương trình Hội trại - Hội thảo với chủ đề “Hào khí Thăng Long”. 

Với gần 70 bài viết tham luận trí tuệ và tâm huyết của các nhà khoa học, học giả, nhà nghiên cứu được gửi về, Hội thảo đã làm rõ những nội dung trên phương diện lí luận, nhận thức, khuynh hướng và vị trí, vai trò của Phật giáo VN trong lịch sử và hiện đại; những vấn đề đặt ra nhằm phát huy tinh thần nhập thế của Phật giáo VN, trong đó có các tăng, ni, tín đồ phật tử trong thời gian tới. 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

Trên cơ sở đó, làm rõ các giá trị tinh hoa tốt đẹp của Phật giáo VN và việc phát huy các giá trị vì sự phát triển bền vững của đất nước; vai trò và những đóng góp của tín đồ Phật tử trong giải quyết các vấn đề xã hội đương đại cũng như đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và kiến nghị, nhằm phát huy các giá trị tinh hoa của Phật giáo VN trong xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã có bài phát biểu quan trọng với nội dung: "Mục tiêu phát triển bền vững - hướng lựa chọn cho VN trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ động hội nhập quốc tế hiện nay".

Trong đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã làm rõ 6 khía cạnh liên quan bao gồm: phát triển bền vững mục tiêu lựa chọn; hướng tới nền kinh tế tăng trường xanh; những thách thức - thực hiện mục tiêu phát triển bền vững ở VN; mục tiêu hướng lựa chọn và giải pháp; triết lý của Đức Phật tổ và Phật giáo với phát triển bền vững; vai trò hoạt động của tín đồ phật tử với sự phát triển bền vững của đất nước và từ đó đưa ra 1 số khuyến nghị chung. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng các đại biểu dự Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, lịch sử 2000 năm đã chứng minh mối quan hệ khăng khít giữa phật giáo và dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. 

Vì vậy, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, các tăng, ni, phật tử Phật giáo VN cần chủ động tham gia tích cực với những tiêu chí đã được xác định trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực hiện nếp sống văn hóa, chấp hành pháp luật, làm tròn nghĩa vụ công dân, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

LC