Trong đó, một thỏa ước liên quan tới khoản vay ưu đãi trị giá 52,3 triệu Euro và một thỏa ước viện trợ không hoàn lại trị giá 1 triệu Euro, nhằm mục tiêu tăng khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu và đặc biệt với biến đổi lượng mưa, tình trạng hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng về tần suất và cường độ cũng như nguy cơ mực nước biển dâng tại 3 tỉnh: Ninh Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Bên cạnh đó, dự án thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho các chủ dự án cũng sẽ được huy động trong thời kỳ thực hiện thi công (năm năm kể từ hè 2016).

Đồng thời, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp thành phố Cần Thơ nghiên cứu đưa các hạn chế liên quan tới biến đổi khí hậu vào trong các chiến lược và chương trình hành động của thành phố, cũng như khuyến khích công nghệ kỹ thuật thân thiện với môi trường.

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cũng sẽ tư vấn cho các tỉnh Ninh Bình và Hà Tĩnh trong khuyến khích phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu và trong công tác quản lý điều tiết hệ thống thủy lợi của các tỉnh.

Phan Đức