Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực cho phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.”

Đồng chí Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trình bày tại đại hội nêu rõ: Phát huy tiềm năng, lợi thế, với sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt và sự nỗ lực, cố gắng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đạt và vượt 16/20 chỉ tiêu Đại hội lần thứ XVI đề ra. 

Đồng chí Phạm Bình Minh trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúc mừng Đại hội.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, báo cáo chính trị đã xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh, đồng thời chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số khởi nghiệp, sáng tạo. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu ban chấp hành

Huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội
Toàn cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hải Dương đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, đồng chí cũng lưu ý những hạn chế đó là trong đó một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra; kinh tế tăng trưởng chưa ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; còn phụ thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển và hội nhập... 

Để khắc phục những hạn chế trên, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị cùng với đánh giá, xem xét tác động của tình hình trong nước và quốc tế đối với Hải Dương, Đại hội cần phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn riêng của tỉnh.  Trên cơ sở đó thảo luận sâu sắc, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu thực hiện cho được mục tiêu như nêu trong Báo cáo chính trị là đến năm 2025 Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng;  trong đó, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp liên kết, kết nối nội vùng và với các địa phương khác. Đồng thời, quan tâm đến công tác lập quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững dựa trên các trụ cột chính: công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ, dịch vụ chất lượng cao, phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế, để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Đồng thời tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, các hiệp định thương mại tự do mà ta đã ký kết, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực ưu tiên để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh. Trong đó, cần chú ý phát triển doanh nghiệp nội địa và nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi sản xuất đối với cộng đồng doanh nghiệp trong nước. 

Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tồn tại, hạn chế mà tỉnh đã chỉ ra là cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài. Cùng với đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, Hải Dương cũng cần hết sức chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng nguồn tại nguyên một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Tán thành với việc Hải Dương lựa chọn việc đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; đồng thời khẳng định đây cũng là định hướng phát triển của Chính phủ trong những năm tới, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh Hải Dương cần quan tâm xây dựng đời sống và môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch COVID-19 đang diễn ra. Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chính sách bảo đảm an sinh xã hội, công tác giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng tình với phương hướng tổng quát của Đảng bộ tỉnh Hải Dương đề ra với việc phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy bản sắc văn hóa con người xứ Đông, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh Hải Dương phát huy thành tích là tỉnh có chất lượng giáo dục cao trong cả nước, tiếp tục tập trung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chăm lo xây dựng con người Hải Dương phát triển toàn diện, trọng tâm là bồi dưỡng về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nhân cách; về tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội, khát vọng phát triển; về trí tuệ, về thể chất.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, củng cố vững chắc quốc phòng quân sự địa phương, giữ vững an ninh trật tự, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Trước mắt cần chú ý đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động diễn ra trước, trong và sau thời điểm tổ chức Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ rõ: Đảng bộ tỉnh Hải Dương cần thấm nhuần lời dặn của Bác, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá. 

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về nêu gương.

Các cấp lãnh đạo đảng, chính quyền và đoàn thể của tỉnh tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống các biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác dân vận. 

Đồng thời, chú ý nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền nhằm góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Chiều 26/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVI, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển đã trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI giới thiệu.

Sau khi được phổ biến, quán triệt, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu ứng cử, đề cử nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình tại Đại hội, thực hiện đúng Điều lệ, Quy chế, Quy định của Đảng về công tác nhân sự và công tác cán bộ; bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, công khai, minh bạch, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. 

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử, đồng thời tiến hành các bước, quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Kết quả, Đại hội tín nhiệm bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Tiếp đó, Đại hội thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong khuôn khổ làm việc buổi chiều, các đại biểu tiếp tục tham luận tại hội trường. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tiếp tục làm việc và kết thúc vào ngày 27/10.

Xuân Mai