Đáng chú ý, Nghị định quy định UBND tỉnh công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước tỉnh gồm: Tình hình tài sản của nhà nước; nợ chính quyền địa phương, các khoản phải trả khác của nhà nước; nguồn vốn nhà nước; tình hình thu nhập, chi phí và kết quả hoạt động tài chính nhà nước; tình hình lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Bộ Tài chính công khai các thông tin trong báo cáo tài chính Nhà nước toàn quốc, bao gồm các nội dung tương tự như trên, trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Việc công khai được thực hiện bằng một số hình thức: Phát hành ấn phẩm, niêm yết, đăng trên cổng thông tin điện tử và các hình thức khác theo quy định. UBND tỉnh công khai báo cáo tài chính nhà nước tỉnh trong 30 ngày kể từ ngày báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh. Bộ Tài chính công khai trong vòng 30 ngày kể từ ngày báo cáo trước Quốc hội.

V.H