Tổng kết 20 năm đổi mới là một công trình tổng kết quy mô lớn, thu hút trí tuệ và công sức nghiên cứu, khảo sát thực tế của nhiều ban, ngành, cơ quan khoa học và nhiều cấp ủy địa phương. Lần đầu tiên, Đảng ta có điều kiện nhìn lại toàn bộ chặng đường 20 năm đổi mới vừa qua. Những vấn đề đã được tổng kết có nội dung phong phú liên quan đến hầu hết các vấn đề về quan điểm, đường lối, chiến lược của cách mạng nước ta và là cơ sở lý luận - thực tiễn cho việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội X.

Nhìn lại 20 năm đổi mới, thành tựu đạt được là to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, trên cả hai mặt thực tiễn và lý luận. Điều đó mỗi người dân bình thường, mỗi gia đình Việt Nam đều nhận thấy rõ ràng và cụ thể, thế giới cũng thừa nhận và đánh giá cao. Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới với tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo, xuất phát từ thực tế Việt Nam, đồng thời có tham khảo kinh nghiệm quốc tế một cách có chọn lọc.

Đường lối đổi mới hợp quy luật, thuận lòng người, nên đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đảng ta đã bước đầu hình thành được trên những nét cơ bản một hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, làm cơ sở khoa học cho đường lối của Đảng, góp phần bổ sung và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội.

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đó là xã hội do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, bền vững với một hệ thống quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, được phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam đoàn kết, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới.

Để đẩy mạnh công cuộc đổi mới ở nước ta phải: Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy lùi nguy cơ, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước, tạo ra những động lực mới, những đột phá mới, từ tư duy đến tổ chức và hành động thực tiễn. Cần tiếp tục đổi mới tư duy lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị trên cơ sở giữ vững các nguyên tắc và ổn định chính trị.

 

Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, tạo bước chuyển mạnh về chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh việc xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; phát triển con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; tăng trưởng kinh tế gắn với phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước phát triển; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng (2001 - 2005) thành tựu đạt được là rất quan trọng, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong các lĩnh vực văn hoá, xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị..

Hồng Hà