1. Cắt giảm điều kiện về hành nghề hoạt động xây dựng

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, có hiệu lực từ ngày 15-9.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện chung để cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng tại Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18-6-2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Cụ thể, cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau: 1. Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy phép cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài. 2. Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. 3. Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

2. Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư tại nước ngoài

Nghị định số 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài, có hiệu lực từ 5-9.

Theo đó, chế độ hỗ trợ cụ thể như sau: Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4 triệu đồng; trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng. Trường hợp đã từ trần trước ngày 5-9-2018 thì thân nhân đối tượng nêu trên được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng.

Về thời gian hưởng tính chế độ, đối tượng là quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là tổng thời gian công tác thực tế trong Quân đội, Công an, cơ yếu (trừ thời gian đi lao động hợp tác quốc tế).

Các đối tượng còn lại là thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian và địa bàn…

3. Văn bản điện tử giữa các cơ quan Nhà nước phải được gửi ngay trong ngày ký ban hành

Đây là một trong những yêu cầu về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước được quy định tại Quyết định 28/2018/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ 6-9.

Theo đó, văn bản điện tử đã ký số theo quy định của pháp luật được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành quy định tại quyết định này có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy và thay cho việc gửi, nhận văn bản giấy. Văn bản điện tử phải được bảo đảm tính xác thực về nguồn gốc, sự toàn vẹn, an toàn thông tin, dữ liệu trong quá trình gửi, nhận, xử lý và lưu trữ.

Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng của ngày làm việc tiếp theo. Văn bản điện tử đến sau khi được tiếp nhận, nếu bảo đảm giá trị pháp lý phải được xử lý kịp thời, không phải chờ văn bản giấy (nếu có).

Trường hợp văn bản điện tử thuộc loại khẩn phải được đặt ở chế độ ưu tiên ghi rõ mức độ khẩn, gửi ngay sau khi đã ký số và phải được trình, chuyển giao xử lý ngay sau khi tiếp nhận.

PV