Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh, việc quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, cấp bách nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc nhận thức về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cơ quan đơn vị hệ thống Tòa án và đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái nêu trên trong nội bộ. 

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình quán triệt Nghị quyết TƯ 4, khoá XII.

Đồng chí Chánh án TAND tối cao yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình và tự giác gương mẫu thực hiện Nghị quyết. 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, kiên trì thường xuyên với quyết tâm chính trị cao; qua đó tạo niềm tin của Đảng và nhân dân đối với cơ quan được giao thực hiện quyền tư pháp.“Mỗi cán bộ, đảng viên trong các TAND phải có cam kết bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo đơn vị về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. 

Tập trung xét xử dứt điểm, trong thời hạn luật định đối với các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, chỉ đạo; những vụ án được dư luận xã hội, nhân dân quan tâm và công khai kết quả sau khi xét xử. 

Cùng với đó, rà soát quy trình giải quyết công việc và xây dựng hoàn thiện quy định để kiểm soát việc thực thi quyền lực của lãnh đạo, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, viên chức các đơn vị. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Ban Cán sự đảng, Chánh án TAND tối cao. 

Các đơn vị trong TAND chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận thông tin về khiếu nại, tố cáo, trong đó có nội dung liên quan đến sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan, đơn vị để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định”, đồng chí Chánh án TAND tối cao nhấn mạnh. 

Nguyễn Hưng