Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư  Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, Khối trưởng Khối thi đua chủ trì Hội nghị.

Trong năm 2018, các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp Hội đã được phát động và triển khai mạnh mẽ với hình thức đa dạng, phong phú; có chủ đề, mục tiêu, chỉ tiêu rõ ràng, cụ thể, từng bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức thành viên, trong đó có nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức liên hiệp Hội.

Công tác khen thưởng được các thành viên trong Khối thực hiện có nền nếp, bảo đảm chính xác, kịp thời, công bằng, công khai, dân chủ. Hồ sơ, thủ tục, quy trình khen thưởng được thực hiện đúng quy định. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến được chú trọng…

Đánh giá cao những kết quả đạt được của Khối thi đua trong năm 2018, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị  9 đơn vị trong Khối thi đua với tinh thần bứt phá, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra để năm 2019 cùng nhau về đích với thành tích cao nhất, góp phần vào xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Nhấn mạnh năm 2019 là năm nhân dân cả nước hưởng ứng 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị mỗi thành viên trong Khối cần tích cực hưởng ứng phong trào thi đua, từ đó khẳng định tính nêu gương, đạo đức công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng cao ý thức chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức ứng xử trong xã hội của mỗi đoàn viên, hội viên.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến của từng tổ chức, từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua trong toàn xã hội, đối với từng đoàn viên, hội viên.

Từ Chỉ thị số 33-CT/TW về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Phó Chủ tịch nước cho rằng thành viên trong Khối cần quan tâm, tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc với doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc và động viên doanh nghiệp tạo điều kiện cho người lao động tham gia vào các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên ưu tú theo hướng thực chất hơn.

Biểu dương những kết quả đạt được của Khối thi đua, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên trong Khối cần tiếp tục thể hiện sự quyết tâm, không chủ quan, bằng lòng với kết quả đạt được để năm 2019 đạt được kết quả cao hơn nữa.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã chia sẻ những kinh nghiệm hay, những cách làm hiệu quả trong việc triển khai các phong trào, các cuộc vận động trên địa bàn khu dân cư, đồng thời tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Anh Minh - Diệp Vinh