Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao 10 năm tổ chức thực hiện Kết luận 62, MTTQ các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác Mặt trận, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị.

Các địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tích cực tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội…

Để Kết luận 62-KL/TW ngày càng phát huy hiệu quả và gắn với thực tiễn ở cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị MTTQ cần quan tâm tới việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, phải có cơ chế để các tổ chức thành viên và các tổ chức nói chung trên cả nước tham gia đóng góp cho hoạt động của MTTQ. Đặc biệt là phải huy động sự tham gia của các cá nhân tiêu biểu, các hội quần chúng.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn MTTQ Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm là đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân và phải là một liên minh chính trị thật sự. Đồng thời, cần phải phát huy được sức mạnh to lớn của các thành viên trong Mặt trận cũng như có cơ chế để các thành viên tham gia đóng góp ý kiến.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Theo báo cáo 10 năm tổ chức thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội” của Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã khẳng định: Kết luận 62 đã làm rõ hơn phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong giai đoạn hiện nay.

Mặt trận đã thể hiện rõ vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, từ đó, sự phối hợp giữa các bên ngày càng nhịp nhàng, có trọng tâm, trọng điểm, theo kịp với tình hình thực tế và từng bước khắc phục bệnh dàn trải, bệnh hành chính, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sát cánh cùng Quốc hội, Chính phủ thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, trong quá trình thực hiện Kết luận 62 còn tồn tại một số hạn chế như, cấp uỷ Đảng, chính quyền ở một số cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác Mặt trận thiếu kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện các nội dung nhiệm vụ theo Kết luận 62; phương thức tổ chức thực hiện nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân của Mặt trận có nơi, có thời điểm chưa kịp thời; vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân hiện nay chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận có mặt còn hạn chế; Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận ở một số nơi còn bất cập…

Anh Minh – Diệp Vinh