Năm nay có 6 đơn vị tham gia, gồm: Hải đoàn Tự vệ Quân cảng Sài Gòn; Hải đoàn tự vệ Công ty cổ phần vận tải biển và hợp tác lao động quốc tế; Hải đoàn tự vệ Công ty cổ phần vận tải thuê tàu biển Việt Nam; Hải đoàn tự vệ Công ty vận tải xăng dầu VITACO; Hải đoàn tự vệ Công ty TNHH MTV Dịch vụ khai thác Hải sản Biển Đông và Hải đội tự vệ Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Biển Đông và Hải đảo.

Quán triệt nhiệm vụ trước khi đi biển huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật

Trong quá trình bắn, các Hải đoàn, Hải đội tự vệ đã thực hiện bài bắn theo đúng khẩu lệnh của người chỉ huy, chấp hành nghiêm quy định thao trường và quy tắc thao tác sử dụng vũ khí. Đợt kiểm tra nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện lực lượng tự vệ biển phía Nam của các Hải đoàn, Hải đội tự vệ nhằm kịp thời rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức; đổi mới nội dung, hình thức huấn luyện cho phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh của các công ty gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 

Đây cũng là dịp để tuyển chọn những cán bộ, chiến sĩ tự vệ có thành tích cao làm nòng cốt cho huấn luyện và hội thao các năm tiếp theo.

Hướng dẫn sử dụng súng tiểu liên AK
Thông qua đợt huấn luyện và bắn đạn thật trên biển, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân đã tổ chức rút kinh nghiệm, chỉ đạo các Hải đoàn, Hải đội tự vệ tiếp tục tổ chức huấn luyện cho các lực lượng, làm chủ và khai thác tốt các loại vũ khí, trang bị, bảo đảm an toàn trong huấn luyện…
Kiểm tra kết quả và rút kinh nghiệm quá trình bắn đạn thật
Các đơn vị thực hiện kiểm tra bắn đạn thật mục tiêu trên biển
Mục tiêu nhanh chóng bị tiêu diệt

Kết quả tập thể 100% các đơn vị xếp loại khá, giỏi (trong đó 60 % giỏi); đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và VKTB.


Công Hoan