Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang là một tất yếu. Lực lượng vũ trang ở đâu và bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, một nhà nước nhất định, mang bản chất của giai cấp và nhà nước tổ chức ra nó; nhằm phục vụ cho mục đích chính trị của giai cấp, của nhà nước tổ chức, nuôi dưỡng và sử dụng lực lượng vũ trang; không có và không bao giờ có lực lượng vũ trang “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”.

Học thuyết Mác - Lênin về chiến tranh và lực lượng vũ trang đã khẳng định sự ra đời, tồn tại của lực lượng vũ trang gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Với tư cách là một tổ chức của nhà nước, do nhà nước xây dựng, lực lượng vũ trang bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của nhà nước; “Bản chất giai cấp và nội dung của nhà nước như thế nào thì lực lượng vũ trang - người bảo vệ lợi ích của nó như thế ấy”.

Khẳng định bản chất giai cấp của quân đội kiểu mới - quân đội của giai cấp vô sản, Lênin viết: “Quân đội chúng ta là quân đội của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản”.

Lênin vạch rõ bản chất, vai trò của quân đội tư sản là “công cụ vững chắc nhất để duy trì chế độ cũ, là thành trì kiên cố nhất để bảo vệ trật tự tư sản và sự thống trị của tư bản”. Trong bất cứ xã hội nào, với tính cách là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng, một tổ chức nhà nước, lực lượng vũ trang đều phụ thuộc đường lối chính trị của giai cấp cầm quyền.

Lực lượng vũ trang là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, một nhà nước nhất định. Do đó, bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang là bản chất của giai cấp, của nhà nước đã tổ chức ra nó. Các giai cấp bóc lột cùng các nhà tư tưởng của họ luôn tìm mọi cách che giấu bản chất giai cấp của lực lượng vũ trang. Họ gán cho lực lượng vũ trang là lực lượng “siêu giai cấp”, “trung lập về chính trị”; là lực lượng bảo vệ lợi ích của mọi tầng lớp xã hội…

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận của Lênin về lực lượng vũ trang kiểu mới, lực lượng vũ trang công nông, sáng lập ra lực lượng vũ trang cách mạng của dân tộc ta. Ngay từ đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định “tổ chức ra quân đội công nông”, chuẩn bị lực lượng cho tổng khởi nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng nhân tố chính trị trong xây dựng lực lượng vũ trang.

Theo Người, “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”… Bản chất cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được biểu hiện tập trung trong lời tuyên dương của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang thuộc về một đảng duy nhất - Đảng Cộng sản Việt Nam, không thể phân chia quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang cho bất cứ một giai cấp, một đảng phái nào khác.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng duy nhất chỉ đạo mọi hoạt động của lực lượng vũ trang. Mục tiêu cách mạng của Đảng là mục tiêu chiến đấu của lực lượng vũ trang, bản chất của lực lượng vũ trang mang bản chất giai cấp công nhân của Đảng.

Trong những điều kiện lịch sử nhất định, về sách lược có thể có sự liên hiệp trong mặt trận, trong chính quyền; nhưng quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang chỉ duy nhất thuộc về Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang là quá trình đấu tranh quyết liệt chống lại mọi mưu đồ chính trị của các giai cấp, các phe phái phản động đòi chia quyền lãnh đạo lực lượng vũ trang.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, tổ chức, xây dựng, giáo dục, rèn luyện. Sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam gắn liền với sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, tổ chức, xây dựng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gần bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp sáng lập, tổ chức, xây dựng, giáo dục, rèn luyện, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành nhanh chóng và đã thực sự trở thành lực lượng chính trị - vũ trang hùng mạnh, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam luôn phát huy truyền thống vẻ vang là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ; chiến đấu mưu trí, anh dũng, kiên cường; công tác và lao động cần cù, sáng tạo, khiêm tốn, tiết kiệm, giản dị, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quốc tế, đoàn kết và đồng cam cộng khổ với nhân dân, sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhờ có chính trị vững vàng mà lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh như ngày nay. Thực tiễn lịch sử chứng minh rằng, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định sự vững mạnh về chính trị của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng vũ trang cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là lực lượng vũ trang của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng “vì độc lập dân tộc và CNXH, vì hạnh phúc của nhân dân”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã đánh bại mọi kẻ thù mạnh hơn ta gấp bội và đã lập được nhiều chiến công hiển hách chống giặc ngoài, thù trong. Trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại và bảo vệ Tổ quốc vừa qua, về trang bị vũ khí, kỹ thuật, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam có phần kém hơn các thế lực xâm lược; nhưng nhờ có giác ngộ chính trị cao, nhờ có tinh thần chiến đấu dũng cảm, thông minh, sáng tạo của CBCS, dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã khắc phục, vượt qua mọi thiếu thốn về vật chất, trang bị vũ khí, kỹ thuật, cùng với toàn dân đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thế lực bành trướng cùng tay sai của chúng, giành và giữ vững độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc, giữ vững ANCT, TTATXH, đưa nước ta bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường XHCN…

Kiến nghị viết lại Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) như sau: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, ANQG và TTATXH; bảo vệ Tổ quốc, nhân dân, Đảng và chế độ XHCN, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”

B.Đ.B.