Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các bộ, địa phương triển khai các nhiệm vụ để trong quý II/2020 có thể cung cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông đăng ký khai sinh (ĐKKS), đăng ký thường trú (ĐKTT) và cấp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ về tình hình, kết quả thực hiện tích hợp, cung cấp một số DVC trực tuyến ngành Tư pháp trên Cổng DVC Quốc gia trong quý I/2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Tư pháp hoàn thiện Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tập trung của Bộ để khai thác, sử dụng các hạ tầng dùng chung đã được xây dựng trên Cổng DVC Quốc gia, như: Xác thực, định danh người dùng, nền tảng thanh toán tập trung; kết nối, đồng bộ trạng thái hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính để theo dõi tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ trên Cổng DVC Quốc gia. Thời hạn hoàn thành trong quý I/2020.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính làm cơ sở để tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia đối với các thủ tục: ĐKKS; cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/03/2020. Trước ngày 10/3/2020, Bộ Tư pháp hoàn thành tích hợp, chia sẻ dữ liệu hệ thống ĐKKS với Cổng DVC Quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để phục vụ cung cấp DVC trực tuyến ĐKKS trên Cổng DVC Quốc gia, Cổng DVC cấp tỉnh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổ chức tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến liên thông ĐKKS, ĐKTT và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng DVC Quốc gia. Thời hạn hoàn thành trong quý II/2020.

Bộ Tư pháp tích hợp hệ thống đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến với Cổng DVC Quốc gia, Cổng DVC, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh để thực hiện cung cấp DVC trực tuyến cấp phiếu lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến đối với nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm trên Cổng DVC Quốc gia, hoàn thành trước ngày 10/3/2020. Bộ Tư pháp đẩy mạnh kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVC Quốc gia để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí... trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện DVC.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp, nhất là việc cung cấp thông tin lý lịch tư pháp làm cơ sở để tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia đáp ứng yêu cầu đơn giản, thuận tiện, rút ngắn thời gian thực hiện; thực hiện việc chia sẻ dữ liệu thông tin lý lịch tư pháp để phục vụ cho việc cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bộ Công an phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến liên thông ĐKKS, ĐKTT và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng DVC Quốc gia.

Bộ Y tế nghiên cứu, xây dựng chính sách, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế có thẩm quyền cấp giấy chứng sinh điện tử cho cá nhân để tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ ĐKKS trực tuyến.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ kết nối, tích hợp, cung cấp DVC trực tuyến liên thông ĐKKS, ĐKTT và cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi trên Cổng DVC Quốc gia.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống ĐKKS, cấp thẻ BHYT và cấp phiếu lý lịch tư pháp với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh; thực hiện tích hợp, cung cấp dịch vụ ĐKKS, cấp thẻ BHYT và cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia. Thời hạn hoàn thành trong quý I/2020. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai cung cấp DVC trực tuyến thủ tục liên thông ĐKKS, ĐKTT và cấp thẻ BHYT trên Cổng DVC Quốc gia. Thời hạn hoàn thành trong quý II/2020.

PV