Báo cáo của UBKTTW nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, tuy gặp nhiều khó khăn, thách thức, bị gián đoạn do giãn cách xã hội, song công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được những kết quả rất tích cực, đóng góp quan trọng vào việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tham gia phục vụ tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Hội nghị. 

UBKT các cấp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời, chủ động triển khai thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. 

6 tháng cuối năm 2020, cấp ủy và UBKT các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu: Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp; rà soát tổng thể chương trình công tác năm 2020 và cả nhiệm kỳ, đề ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành xuất sắc chương trình, kế hoạch đề ra. 

Tập trung phân loại, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại, trước hết là những tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến nhân sự đại hội; chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá, tung tin giả của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị, gây nghi ngờ, chia rẽ nội bộ và tác động tiêu cực đến công tác nhân sự đại hội. Làm tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội.

Chủ động phối hợp với ban tổ chức của cấp ủy tham mưu cấp ủy chuẩn bị nhân sự UBKT nhiệm kỳ tới, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ số lượng, đặc biệt coi trọng chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là các vi phạm trong công tác cán bộ, thực hiện các nguyên tắc, thủ tục bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và ngăn ngừa cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp, nhất là số cán bộ mới được bầu vào UBKT; tiếp tục đề xuất hoàn thiện tổ chức bộ máy cơ quan UBKT các cấp theo Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành.

Qua kiểm tra, đã kiên quyết yêu cầu thu hồi, hủy bỏ các quyết định, kết luận có nội dung trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thu hồi NSNN hàng chục ngàn tỷ đồng sai phạm, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách còn sơ hở, bất cập. Giải quyết tố cáo, khiếu nại cơ bản kịp thời, không còn tồn đọng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của công tảc giám sát chuyên đề; kiểm tra nghiệp vụ và kiểm tra tài chính từng bước được nâng lên. 

Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác KTGS 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn có những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục, như kết quả hoạt động của UBKT các cấp chưa thật đồng đều, một số địa phưong, đơn vị chuyển biến chậm, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả KTGS có mặt còn hạn chế; chưa đi vào các lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm...

 Việc giải quyết tố cáo ở một số địa phương còn chưa kịp thời, dứt điểm, quá thời hạn, dẫn đến tình trạng đơn thư vượt cấp, phức tạp, kéo dài. Những trường hợp nhân sự dự kiến tại đại hội cấp cơ sở nhưng không trúng cử, có một phần trách nhiệm của UBKT trong công tác theo dõi, nắm tình hình. Năng lực, trình độ, bản lĩnh, kinh nghiệm và phương pháp công tác của một bộ phận cán bộ kiểm tra còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu ngành Kiểm tra thực hiện tốt các nội dung: Trước hết là tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ KTGS, trọng tâm là KTGS việc lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện CT35 của BCT nhằm phục vụ đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, cấp tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc thành công tốt đẹp. 

Thường xuyên tích cực, chủ động nắm chắc tình hình tổ chức Đảng và Đảng viên, trước hết là nhân sự tham gia cấp ủy và đại biểu dự đại hội. Làm thật tốt công tác thẩm định nhân sự và thẩm tra tư cách đại biểu. Tăng cường KTGS, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm về tư tưởng chính trị và nhũng vi phạm trong công tác cán bộ; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, không trong sáng, thiếu lành mạnh. 

Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối, "tự dìễn biến", "tự chuyển hoá"; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, cục bộ, "lợi ích nhóm". 

Tập trung phân loại, giải quyết đơn thư tố cáo bảo đảm kịp thời, đúng quy định, trước hết là những tố cáo liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức đại hội, đến nhân sự khóa mới và đại biểu dự đại hội các cấp....

Chấn chỉn,h khắc phục những nơi còn hạn chế, yếu kém. Tăng cường chỉ đạo UBKT cấp dưới theo Quy định 195 của Ban Bí thư. Coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng để tạo chuyển biến tích cực, toàn diện, rõ rệt hơn nữa trong toàn Ngành.

Hoài Thu