Theo Nghị quyết này, các đơn vị thuộc Bộ Công Thương thực hiện theo nguyên tắc: Phòng và tương đương có từ 10 biên chế trở lên có 1 trưởng phòng và không quá 2 phó trưởng phòng. Các đơn vị cũng không bổ nhiệm chức vụ hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng được hưởng phụ cấp.

Đối với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đối ngoại có thể bổ nhiệm hàm trưởng phòng, hàm phó trưởng phòng để thuận lợi trong công tác đối ngoại, nhưng không được hưởng phụ cấp và phải báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Bộ.

Với cán bộ lãnh đạo cấp phòng theo cơ cấu tổ chức cũ (Nghị định số 95/2012/NĐ-CP) không được sắp xếp, thực hiện thôi giữ chức vụ thì được bảo lưu hệ số phụ cấp chức vụ đến hết nhiệm kỳ chức vụ đã bổ nhiệm theo quy định.

L.Hiệp