Nhân sự là một khâu có tính quyết định. Bởi có cương lĩnh, đường lối đúng thì cần phải có một tập thể Ban Chấp hành Trung ương có đầy đủ năng lực, phẩm chất vượt trội thì mới đưa cương lĩnh, đường lối đúng đắn đó thành hiện thực. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói cán bộ là khâu quyết định đối với mọi sự thành bại.  

Với ý nghĩa đó, qua 12 kì Đại hội, Đảng ta đều rất quan tâm chuẩn bị vấn đề  nhân sự. Nhưng có thể nói chưa có lần nào như lần này, công tác nhân sự được chuẩn bị công phu, thận trọng, có bài bản. Điều đó thể hiện một tầm nhìn cao của Đảng ta trước những yêu cầu của giai đoạn lịch sử mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói trong lời khai mạc Hội nghị Trung ương 9 là để cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Nhiệm kì XIII  (2021-2026) của Đảng là thời kì mà nhân loại đi vào giai đoạn phát triển công nghiệp 4.0 ở trình độ cao, tác động mạnh mẽ đến đời sống xã hội toàn cầu đang tạo ra những đột phá mới,thay đổi cuộc sống. Các nước lớn đang có những điều chỉnh chiến lược. Những vấn đề về an ninh phi truyền thống nổi lên đe dọa nhiều khu vực. Nguy cơ xung đột, khủng bố vẫn tiềm ẩn ở nhiều nơi. Các thế lực thù địch đang hết sức lợi dụng tình hình mới này để hoạt động. 

Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và  nhiều khó khăn thách thức đan xen như thế thì kinh tế- xã hội nước ta sẽ  phát triển ra sao? Đó là một nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi Trung ương Đảng phải có cách tiếp cận và tầm nhìn mới, thực sự là người lãnh đạo xuất sắc, đưa ra các quyết sách đúng đắn, kịp thời phát triển đất nước đi lên.

Bên cạnh việc nâng cao trí tuệ, năng lực lãnh đạo, Trung ương đã nhấn rất mạnh đến vấn đề tư tưởng, đạo đức, tác phong của người lãnh đạo. Đây là vấn đề có ý nghĩa cấp thiết trước mắt và về lâu dài. Bởi các đảng cộng sản nắm quyền lãnh đạo hiện nay ở trên thế giới muốn giữ vững vị thế của mình thì trước tiên phải giữ vững nền tảng tư tưởng Mác – Lênin, coi trọng đạo đức Cách mạng. Chệch hướng về tư tưởng, suy thoái về đạo đức là hồi chuông cảnh báo về sự suy vong. Đó là bài học thực tế. 

Cuộc cạnh tranh trong kinh tế thị trường đã, đang và sẽ diễn ra rất gay gắt, chiến tranh thương mại sẽ vô cùng quyết liệt. Có người đã không chết vì viên đạn bọc đồng mà đã chết vì viên đạn bọc đường, Chủ nghĩa cá nhân luôn là một thách thức. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” suy thoái là nguy cơ tệ hại nhất, là con đường ngắn nhất dẫn tới sự tiêu vong đối với sự lãnh đạo. 

Trung ương nhận rõ điều đó nên trong quá trình chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa XIII tới đã có những  bước đi thiết thực cơ bản cho việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương. Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm mục tiêu giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. 

Trong thời gian gần đây, Trung ương đã lần lượt nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức học tập quán triệt thực hiện các văn bản như nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng đạo đức, Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Chỉ thị 05 về cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Qui định về nêu gương trong đảng viên, trước hết là các ủy viên trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương. 

Và với việc thi hành kỉ luật 60 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lí trong đó có 5 ủy viên Trung ương từ đầu khóa đến nay đã  thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Trung ương là nhất quán, xuyên suốt và sự quyết tâm làm trong sạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng, đã tác động tích cực đến việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội khóa XIII tới.

Trong Hội nghị lần thứ 9 khóa XII vừa qua, đã có 205 nhân sự được giới thiệu. Với tinh thần thận trọng, dân chủ, khách quan để lựa chọn đúng người đủ tiêu chuẩn và kiên quyết không để lọt những người không đủ tiêu chuẩn vào Trung ương. Cùng với việc tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đã làm tăng lên niềm tin trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Với Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, thêm một lần nữa Trung ương Đảng thể hiện tính dân chủ, minh bạch, công khai trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó mong muốn nhận được nhiều sự đóng góp tích cực, quí báu của mỗi đảng viên cũng như quần chúng nhân dân, làm cho các bước chuẩn bị Đại hội Đảng trở thành sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân.

Với tinh thần đó, chúng ta tin tưởng rằng Đại hội XIII của Đảng nhiệm kì 2021 – 2026 sẽ là một Đại hội như kì vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Phạm Văn Thạch