Trước đó, số hộ người có công với cách mạng của 53 địa phương đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 và 10 địa phương (trong đó có tỉnh Bạc Liêu) mới rà soát và đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Xây dựng thẩm định là 80.000 hộ, với kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương là 2.516,7 tỷ đồng, trong đó tỉnh Bạc Liêu có 1.170 hộ, mức hỗ trợ từ NSTW là 44,46 tỷ đồng.

H.A