Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ nhiệm đề tài. 

Đến dự và chỉ đạo buổi nghiệm thu, về phía Bộ Quốc phòng có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Về phía các cơ quan, Ban, Bộ ngành của Đảng và Nhà nước có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; GS, TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng thông qua nội dung làm việc của Hội đồng và điều hành phiên họp.

Tham dự có các đại biểu Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo các Viện Chiến lược và Khoa học Bộ Công an; Ban Tuyên giáo Trung ương...

Tại buổi nghiệm thu, các tham luận đều thống nhất đánh giá: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê Nin vào điều kiện cụ thể Việt Nam.

Trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng bao gồm những vấn đề lý luận có tính hệ thống là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm đề tài phát biểu.

Việc nghiên cứu “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới” là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng hoa, chúc mừng Đại tướng Ngô Xuân Lịch.

Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của đề tài, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quan tâm chỉ đạo sát sao. Trong quá trình tổ chức nghiên cứu, Viện chiến lược Quốc phòng đã huy động đội ngũ các đồng chí lãnh đạo, các tướng lĩnh, các nhà khoa học có kinh nghiệm, năng lực và bề dày thực tiễn lãnh đạo, chỉ huy, nghiên cứu khoa học trong và ngoài quân đội; các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức nghiên cứu chặt chẽ, nghiêm túc, tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo đúng quy trình nhiệm vụ mà đề tài đã xác định.

Đề tài là bước cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 28 –NQ/TW ngày 25-10-2013 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Các đại biểu dự đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia chụp ảnh lưu niệm.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá: Đề tài là công trình khoa học cấp quốc gia, có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, tính thực tiễn sâu sắc; đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Xuân Mai