Dự Hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí lão thành cách mạng cùng hơn 400 đại biểu đại diện các cơ quan trong và ngoài Quân đội.

Ban tổ chức nhận được 72 bài tham luận gửi về Hội thảo khoa học

Hội thảo nhằm góp phần giáo dục truyền thống, tiếp thu kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động Cơ quan Tổng cục Chính trị và cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. Đồng thời, nâng cao chất lượng quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; Chiến lược Quân sự; Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia... Định hướng chính trị, tư tưởng; đề cao tính chủ động nhạy bén trong nhận diện, đấu tranh có hiệu quả với quan điểm sai trái, thù địch trên mặt trận tư tưởng, lý luận hiện nay…

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Đại tướng Lương Cường nhấn mạnh, lịch sử Tổng cục Chính trị gắn liền với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ những ngày đầu thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị đã được xác lập, từ đó hình thành tổ chức công tác chính trị và chế độ công tác Đảng, công tác chính trị do cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chuyên trách đảm nhiệm.

Đại tướng Lương Cường phát biểu tại Hội thảo

Việc xác định Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là Ngày truyền thống của Tổng cục Chính trị càng có ý nghĩa to lớn, như Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: Việc Tổng cục Chính trị lấy ngày 22/12/1944 làm ngày truyền thống đã phản ánh đúng một sự thật lịch sử: Có Quân đội là có ngay sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội và công tác chính trị, một nhân tố thuộc về bản chất của Quân đội cách mạng.

Gắn liền với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Chính trị tích cực, chủ động đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến lên hiện đại; lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Các tham luận tại Hội thảo đã làm rõ quá trình ra đời, phát triển của Tổng cục Chính trị gắn với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị qua các giai đoạn cách mạng. Khẳng định công tác đảng, công tác chính trị là một bộ phận rất quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng - yếu tố quyết định phát huy sức mạnh chính trị, tinh thần, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời, làm rõ cơ chế và nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội; vị trí, vai trò, những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị đối với quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam... Làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị chủ trương, biện pháp xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị trong sạch vững mạnh, Cơ quan Tổng cục Chinh trị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong tình hình mới.

Các đại biểu tại Hội thảo khoa học

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tướng Lương Cường khẳng định, 75 năm với sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của quân đội, Tổng cục Chính trị không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. 

Thông qua hoạt động thực tiễn sinh động, Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng chiến đấu, công tác và lao động sản xuất của quân đội, với phương châm: Ở đâu có bộ đội là ở đó có công tác đảng, công tác chính trị. Điều này đã nói lên vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và những đóng góp to lớn của Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị đối với chất lượng chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội; góp phần vào nâng cao hiệu lực lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và bảo đảm cho: Công tác đảng, công tác chính trị là linh hồn, mạch sống của quân đội ta. Đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm mà Tổng cục Chính trị, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ chính trị các cấp tiếp tục phấn đấu, lập nên những thành tích mới, tô thắm truyền thống: “Trung thành, kiên định; gương mẫu, tiêu biểu; nguyên tắc, dân chủ; chủ động, sáng tạo, nhạy bén, sắc sảo; đoàn kết, thống nhất, quyết chiến, quyết thắng” của Tổng cục Chính trị.Minh Hiền